Adatvédelmi rendelkezések

A Kärcher Hungária Kft. (továbbá: "Kärcher") (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 62., képviseli: Juhász Tamás ügyvezető igazgató, cégj.szám:13-09-088944) minden adatkezelési folyamatnál (pl.: rögzítés, adatkezelés) a mindenkor hatályos törvényi előírások szerint jár el. A következő leírás, magyarázat áttekintést ad Önnek arról, hogy milyen típusú adatokat rögzítünk, ezeket az adatokat hogyan használjuk fel, hogyan kezeljük és milyen módokon továbbítjuk azokat harmadik személyeknek, milyen biztonsági intézkedéseket veszünk igénybe adatai teljes körű védelméhez, illetve milyen módon kaphat tájékoztatást a részünkre átadott adatokról, információkról. Az alábbiakban azokat az általános adatkezelési elveket is összefoglaljuk továbbá, amelyet a Kärcher alkalmaz az általa folytatott adatkezelési tevékenységek teljesítése kapcsán.

§ 1 Személyes adatok rögzítése, tárolása és törlése

A személyes adatok egy azonosított vagy azonosítható természetes személy személyes vagy dologi viszonyaira vonatkozó adatok, mint például a név, lakcím, telefonszám, születési dátum, banki adatok, hitelkártya szám, valamint IP-cím stb. Az adatkezelés minden esetben önkéntességen alapul. A Kärcher által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek tájékozott, kifejezett hozzájárulása, amelyet az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos feltételek megismerésével és elfogadásával adnak meg.

Weboldalunk használatakor a következő adatokat – az Ön hozzájárulásának megfelelően - feljegyezzük, melynek során az adatrögzítés kizárólag belső rendszerre vonatkozó, vagy statisztikai célokat szolgál.

Az adatok a következőek lehetnek: az Ön által felkeresett oldalak nevei, a felhasznált böngésző, az operációs rendszer és a kereső domain, a hozzáférés napja és pontos ideje, a felhasznált keresők, a letöltött fájlok nevei és az Ön IP-címe, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatai. Az Ön IP-címét a lehető legkorábban, legkésőbb azonban közvetlenül a weboldal használatának befejezését követően töröljük, azokat a személyes adatokat, amelyeket a speciális szolgáltatás igénybevételének, illetve a szerződés teljesítésének biztosítása érdekében kezel a Kärcher, a szolgáltatás igénybevételének lejáratakor, illetve a szerződés teljesítésekor kerülnek törlésre.

További személyes adatokat csak akkor rögzítünk, illetve kezelünk, ha azokat Ön számunkra önkéntesen és kifejezetten rendelkezésre bocsátja valamilyen regisztráció formájában.

Az adatkezelések során a Kärcher adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásáért a Kärcher a felelős.

§ 2 Személyes adatok használata, továbbítása

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Kärcher az Ön ajánlatkéréseinek megválaszolására, megrendeléseinek lebonyolítására,az igényelt szolgáltatások biztosítására, statisztikai célokra, valamint a weboldalak technikai adminisztrációs céljaira használja fel.

A Kärcher a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt az Ön hozzájárulásának megfelelően és az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

Személyes adatainak továbbítása, kiadása vagy harmadik féllel való közlése csak akkor történik meg, ha a továbbítás a szerződés teljesítése miatt vagy elszámolási célokra, illetve az ellenszolgáltatás beszedése miatt szükséges, vagy ehhez Ön kifejezetten hozzájárult. Szükséges lehet ez például akkor, ha a Kärchernek a megrendeléseknél az Ön címét és megrendelési adatait a futárszolgálatnak tovább kell adnia. Szállítóink, illetve az igénybevett futárszolgálat közreműködői csak azokat az információkat kapják meg, melyek ahhoz szükségesek, hogy mindenkori feladataikat teljesítsék. Az információk más célú használata nem engedélyezett.

A Kärcher továbbá nem zárja ki azt, hogy az általa kezelt adatokat belső piackutatási célra is felhasználja, amennyiben Ön ehhez a hozzájárulását adja. Természetesen bármikor joga és lehetősége van arra, hogy adatai ilyen célú használatát– a hozzájárulását követően is - bármikor megtiltsa.

A Kärcher felhívja a figyelmet arra, hogy egyes esetekben az illetékes hatóság felszólítására joga, illetve kötelessége az adatszolgáltatás, amennyiben ez például a rendőrség által végzett bűnüldözési, veszély-elhárítási célokra történik.

§ 3 Biztonsági figyelmeztetés

AKärcher számos biztonsági intézkedést tett annak érdekében, hogy a személyes adatokat a korszerű biztonságtechnikai követelmények betartásával megfelelő mértékben és megfelelő módon védje. A Kärcher gondoskodik a kezelésében lévő adatok minőségéről, így különösen azok pontosságáról, teljességéről és naprakészségéről.

Adatbankjainkat fizikai és technikai intézkedések, valamint folyamatszabályozással kapcsolatos intézkedések védik, melyek a speciálisan feljogosított személyek adataihoz való hozzáférését a jelen adatvédelmi nyilatkozattal egyezően korlátozzák. Adattároló rendszerünk egy szoftver-tűzfal mögött került elhelyezésre, azért hogy az olyan más hálózatokról való hozzáférést megakadályozzuk, melyek az internettel össze vannak kötve. Csak azok az alkalmazottak, illetve személyek kapnak hozzáférést a személyes adatokhoz, akiknek speciális feladataik teljesítéséhez szükségük van ezekre az adatokra. Munkatársaink biztonsági és adatvédelmi gyakorlati képzésben részesültek, és megfelelően ki lettek oktatva az adatok titokban tartásával kapcsolatos betartandó kötelező előírásokról.

Ha a személyes adatokat internetes oldalunkon rögzítjük, akkor az átvitel titkosan az ipari standard Secure-Socket-Layer ("SSL")-technológiával történik. Az érzékeny adatokat, pl. hitelkártya száma vagy számlainformációk, további titkosítási védelemben részesítjük.

A fentiek ellenére kérjük, hogy soha ne adja meg harmadik személynek internetes oldalunkon használt belépési jelszavát és ezt a jelszót rendszeresen változtassa meg. Ha elhagyta oldalunkat, használja a kilépés gombot és zárja be böngészőjét, hogy elkerülhesse azt, hogy arra nem feljogosított felhasználók hozzáférést nyerjenek az Ön felhasználói fiókjához. E-mailen folytatott kommunikáció esetén nem tudjuk biztosítani a teljes adatbiztonságot.

§ 4 Cookie-k

Amikor Ön belép honlapra, a Kärcher szervere egy kisméretű szövegfájlt (egy ún. "cookie"-t) helyez az Ön merevlemezére. Fontos tudni azt, hogy a "cookie"-k biztonságosak, amely tény abban nyilvánul meg, hogy nem lehet őket kódként hatályosítani vagy vírusok kijuttatására felhasználni; a személyes információkat nem lehet ezekről legyűjteni, sem ezeken tárolni. A Kärcher a "cookie"-kat általában az alábbi célokra használja: 1) saját e-kereskedelmi kapcsolataink hatékonyságának meghatározásához; 2) azzal a céllal, hogy Önnek egy testre szabottabb és személyre szólóbb szolgáltatást nyújthassunk; 3) valamint a Kärcher támogatására abban, hogy nyomon követhessük a bevásárló szokásait. Önnek a "cookie"-k kapcsán is van választási lehetősége. A böngésző program beállításával ugyanis lehetősége nyílik arra, hogy elfogadja az összes "cookie"-t, vagy hogy értesítést kapjon, ha "cookie" érkezik, illetve hogy elutasítsa az összes "cookie"-t. Amennyiben Ön az összes "cookie" elutasítását választja, fennáll annak a veszélye, hogy nem tudja teljes körűen használni a honlap.

§ 5 Tájékoztatáshoz való jog és egyéb jogosultságok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben(továbbiakban: "adatvédelmi törvény") meghatározott kötelezettségeket a Kärcher a jelen dokumentumban foglaltak szerint teljesíti.

A Kärcher által végzett adatkezeléssel érintetteknek azonban bármikor lehetőségük van a Kärcher által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, módosítani, a hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, az adatok törölését, zárolását kérni, illetve személyes adataik kezelése ellen a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény által meghatározott esetekben tiltakozni. A Kärcher a beérkezett adatkezelésre vonatkozó visszavonási, módosítási, törlési és egyéb igényeket 8 munkanapon belül teljesíti.

A fentiek szerint bármikor kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése. Az adatok törlésére akkor is sor kerül, ha:
-az adatok kezelése jogellenes;
-az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
-az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt;
-azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.
Amennyiben az adatok törlésére kerül sor, úgy a Kärcher visszaállíthatatlan módon megsemmisíti a rendelkezésére bocsátott, illetve a rendelkezésére álló adatokat. Törlés helyett a Kärcher zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adataikat megadó személyek az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bármikor tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. A tiltakozást a Kärcher - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is – a Kärcher megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel az érintett nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A zárolást oly módon kell megvalósítani, hogy az adatkezelést egyébként munkaköri kötelezettségeként végző személy ne férhessen hozzá a zárolt személyes adatokhoz. A zárolt személyes adatokhoz kizárólag az adatok technikai tárolását végző személy férhet hozzá, a zárolás feloldása vagy a zárolt adat törlése céljából.

Ha a jelen adatkezelési elvekben foglaltakon túlmenően további kérdés, észrevétel merülne fel, az alábbi elérhetőségek bármelyikén készséggel álluk rendelkezésre:

Kärcher Hungária Kft, 1118 Budapest, Budaörsi út 62.
Tel: +361/920-6628; outlet@kaercher.hu

Kérelem estén a Kärcher bármikor részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a Kärcher a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthetően írásban, vagy elektronikus úton adja meg. A tájékoztatást a Kärcher a következő esetekben tagadhatja meg:

az érintett nem a saját adataira vonatkozóan kér tájékoztatást; a tájékoztatást kérő személy nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő lenne az adatkezeléssel érintett személy; amennyiben törvény a tájékoztatást kizárja.

A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatni kell az érintettet a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás jogáról. Ezen felül a folyó évet követő január 31-éig tájékoztatni kell a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított kérelmekről.

A Kärcher egyoldalúan fenntartja a jogot az adatvédelmi politikájának a frissítésére, módosítására, vagy bármilyen megváltoztatására. Az összes ilyen frissítés, módosítás, vagy megváltoztatás, amelynek közzététele ezen a honlapon történik, kötelező hatályú a Kärcher honlapjának minden felhasználójára, a szolgáltatásai igénybevevői számára.

Bármilyen kérdés esetén keresd ügyfélszolgálatunkat bizalommal a +36 1 920 6628 telefonszámon,
vagy az outlet@kaercher.hu e-mail címen. Jó vásárlást kívánunk!